Metodologia

A l’Escola Bressol treballem partint de la vida quotidiana, respectant l’infant com a persona.

Tots tenim diferents habilitats des que naixem i totes poden ser estimulades. A l’Escola Bressol treballem les diferents intel.ligències per tal d’aconseguir que els infants les desenvolupin globalment. Aquestes són:

  • Lingüística: comunicar, comprendre i expressar-se.
  • Lògico-matemàtica: analitzar, raonar, preguntar, investigar,… treballar conceptes abstractes.
  • Espacial o pictòrica: reconèixer i jugar amb el món espaciovisual.
  • Coroporal-cinestèsica: conèixer el propi cos i poder expressar-s’hi.
  • Musical: percebre i reproduir la música.
  • Intrapersonal: conèixer-se, relació amb un mateix, autonomia i hàbits personals.
  • Interpersonal: relació amb els altres infants, adults, famílies i l’entorn. Socialització.
  • Naturista: relacionar-se amb la natura i tenir cura del medi ambient.
  • Intel.ligència emocional: capacitat per expressar les emocions. Entendre’s a si mateix i comprendre els altres. Capacitat de dirigir la nostra vida de manera satisfactòria.

Per elaborar la programació tenim molt presents diferents eixos transversals: emocions, reciclatge i hort i també els diferents hàbits tant personals com socials i les rutines diàries.